Laadi edunvalvontavaltakirja Lakitoimisto Helsinki

Edunvalvontavaltuutuksen muotovaatimukset

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on tullut voimaan 1.11.2007. Kyseinen laki säätelee sen, mitä edunvalvontavaltakirjan tulee sisältää, että se katsotaan päteväksi edunvalvontavaltuutukseksi. Edunvalvontavaltuutuksen vähimmäissisältö Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti. Valtakirjassa tulee olla henkilötiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta sekä mahdollisista vara- ja sijaisvaltuutetuista. Valtakirjasta on käytävä Lue lisää…

Perunkirjoitus on verosuunnittelua

Perunkirjoitus

Perukirja on veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten. Lisäksi perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuus- ja osakasluettelo. Perukirjasta ilmenevät perittävän ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä perittävän kuolinpesän osakkaat. Perittävän varat ja velat merkitään ja arvostetaan perukirjaan sellaisina kuin ne Lue lisää…

Tuomioistuin päättää testamentin pätevyyden

Testamentin moiteperusteet

Perintökaaren 13:1:n mukaan testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi seuraavissa tilanteissa: 1) testamentintekijä ei ole ollut PK 9:1:n mukaan kelpoinen määräämään jäämistöstään; 2) testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa; 3) testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentintekijän muu Lue lisää…

Rikoslain soveltaminen

Rangaistuksen määräämisestä

Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat Rikosoikeudellinen rangaistus on viranomaisen lain nojalla määräämä oikeudellinen seuraamus. Rangaistus tuomitaan tekijälle lain rikkomisen johdosta ja sen katsotaan sisältävän tekijään kohdistuvan moitteen. Rangaistus on haitallinen seuraamus, sillä se merkitsee kielteisen kokemuksen tai kärsimyksen aiheuttamista. Rangaistuksen tunnusmerkeistä keskeisin Lue lisää…

Kärsimyskorvaus surmansa saaneen läheiselle

Surmansa saaneen läheisen oikeus kärsimyskorvaukseen

Surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon surmansa saaneen ja Lue lisää…

Testamentti tulee laatia säännösten mukaisesti

Testamentin muotovaatimukset

Muotovaatimukset lisäävät oikeuselämässä selvyyttä ja varmuutta, mutta niillä on myös haitallisia vaikutuksia. Muotovaatimukset hidastavat usein oikeustoimien tekemistä sekä tuottavat epämukavuutta ja mahdollisesti lisäkustannuksia oikeustoimeen osallisille. Muotovaatimukset saattavat myös vähentää toivottujenkin oikeustoimien tekemistä. Testamentin muotovaatimukset ovat suhteellisen tiukat ja niistä säädetään Lue lisää…

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta ja tämän oikeuden murtaminen

Kieltäytymisoikeuden tarkoitus Oikeudenkäymiskaaren mukaan jokaisella on velvollisuus saapua tuomioistuimeen kuultavaksi todistelutarkoituksessa. Asianosaisen läheisellä on kuitenkin oikeus kieltäytyä todistamasta. Kieltäytymisoikeuden tarkoituksena on suojella asianosaisen ja hänen läheisensä luottamuksellisia suhteita. Suhteet saattaisivat vaarantua, jos läheinen olisi aina velvoitettu kertomaan hänelle luottamuksellisesti uskottuja Lue lisää…

Testamentti on hyvä perintösuunnittelun väline

Testamentin tulkinnasta

Vuoden 1935 lainvalmistelukunnan ehdotuksessa todetaan testamentin tulkinnasta muun muassa seuraavalla tavalla: ”Nyttemmin on kuitenkin vallitsevana se mielipide, että testamenttia on, mikäli testamentintekijän tarkoitus saadaan selvitetyksi, tämän mukaisesti noudatettava edellytyksin, että testamentti on muotonsa puolesta pätevä. Tulkinta ei kuitenkaan saa johtaa Lue lisää…

sairastuneen puolesta päättäminen

Läheinen tai laillinen edustaja päättämässä henkilön hoidosta

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslaki) 6.2 §:n mukaan, jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen Lue lisää…

Laadi testamentti ajoissa

Hätätilatestamentti

Perintökaaren 10:3:n mukaan henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia normaalimuodossa, saa tehdä sen hätätilatestamenttina suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Hätätilatestamentti tulee katsoa rauenneeksi, jos testamentin Lue lisää…