Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta ja tämän oikeuden murtaminen

Kieltäytymisoikeuden tarkoitus Oikeudenkäymiskaaren mukaan jokaisella on velvollisuus saapua tuomioistuimeen kuultavaksi todistelutarkoituksessa. Asianosaisen läheisellä on kuitenkin oikeus kieltäytyä todistamasta. Kieltäytymisoikeuden tarkoituksena on suojella asianosaisen ja hänen läheisensä luottamuksellisia suhteita. Suhteet saattaisivat vaarantua, jos läheinen olisi aina velvoitettu kertomaan hänelle luottamuksellisesti uskottuja Lue lisää…

Testamentti on hyvä perintösuunnittelun väline

Testamentin tulkinnasta

Vuoden 1935 lainvalmistelukunnan ehdotuksessa todetaan testamentin tulkinnasta muun muassa seuraavalla tavalla: ”Nyttemmin on kuitenkin vallitsevana se mielipide, että testamenttia on, mikäli testamentintekijän tarkoitus saadaan selvitetyksi, tämän mukaisesti noudatettava edellytyksin, että testamentti on muotonsa puolesta pätevä. Tulkinta ei kuitenkaan saa johtaa Lue lisää…

sairastuneen puolesta päättäminen

Läheinen tai laillinen edustaja päättämässä henkilön hoidosta

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslaki) 6.2 §:n mukaan, jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen Lue lisää…

Laadi testamentti ajoissa

Hätätilatestamentti

Perintökaaren 10:3:n mukaan henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia normaalimuodossa, saa tehdä sen hätätilatestamenttina suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Hätätilatestamentti tulee katsoa rauenneeksi, jos testamentin Lue lisää…

Kiinteistön lahjoittaminen

Lahjoitettaessa kiinteistöä tulee huomioida maakaaren sääntely. Maakaaren 2 luvun 1 §:n perusteella lahjakirjasta on käytävä ilmi lahjoitustarkoitus, lahjoitettava kiinteistö sekä lahjoittaja ja lahjoituksen saaja. Myyjän sekä ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava lahjakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjoitus kaikkien lahjakirjan Lue lisää…

Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun roolit edunvalvontavaltuutuksessa

Varsinainen valtuutettu ei voi edustaa päämiestään esteellisyystilanteissa. Muun muassa tästä johtuen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 4.1 §:n mukaan valtuuttaja voi nimetä varavaltuutetun. Saman säännöksen nojalla valtuuttaja voi myös nimetä toissijaisen valtuutetun esimerkiksi sen varalta, että varsinainen valtuutettu luopuu tehtävästään. Varavaltuutetun ja Lue lisää…