Rikoslain soveltaminen

Rangaistuksen määräämisestä

Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat Rikosoikeudellinen rangaistus on viranomaisen lain nojalla määräämä oikeudellinen seuraamus. Rangaistus tuomitaan tekijälle lain rikkomisen johdosta ja sen katsotaan sisältävän tekijään kohdistuvan moitteen. Rangaistus on haitallinen seuraamus, sillä se merkitsee kielteisen kokemuksen tai kärsimyksen aiheuttamista. Rangaistuksen tunnusmerkeistä keskeisin on rankaisuvallan perustuminen lakiin. Rangaistuksen määräämisen tavoitteena on säädettyjen kieltojen Lue lisää…

Kärsimyskorvaus surmansa saaneen läheiselle

Surmansa saaneen läheisen oikeus kärsimyskorvaukseen

Surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet Lue lisää…

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta ja tämän oikeuden murtaminen

Kieltäytymisoikeuden tarkoitus Oikeudenkäymiskaaren mukaan jokaisella on velvollisuus saapua tuomioistuimeen kuultavaksi todistelutarkoituksessa. Asianosaisen läheisellä on kuitenkin oikeus kieltäytyä todistamasta. Kieltäytymisoikeuden tarkoituksena on suojella asianosaisen ja hänen läheisensä luottamuksellisia suhteita. Suhteet saattaisivat vaarantua, jos läheinen olisi aina velvoitettu kertomaan hänelle luottamuksellisesti uskottuja tai perhe-elämässä saatuja tietoja, jotka voivat olla asianosaiselle haitallisia tai Lue lisää…

Kiinteistön lahjoittaminen

Lahjoitettaessa kiinteistöä tulee huomioida maakaaren sääntely. Maakaaren 2 luvun 1 §:n perusteella lahjakirjasta on käytävä ilmi lahjoitustarkoitus, lahjoitettava kiinteistö sekä lahjoittaja ja lahjoituksen saaja. Myyjän sekä ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava lahjakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjoitus kaikkien lahjakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa, ellei lahjoitusta tehdä sähköisesti maakaaren 5 luvun Lue lisää…

Kärsimyksen korvaamisesta loukkaustilanteissa

Vahingonkorvauslain (VahL) nojalla korvattavia vahingon lajeja ovat henkilövahinko, esinevahinko ja kärsimys sekä niin sanottu puhdas varallisuusvahinko. Puhdas varallisuusvahinko on kyseessä silloin, kun vahinko ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Henkilövahingossa epäedullinen muutos ilmenee henkilön terveydentilassa. Kärsimyksestä on kyse silloin, kun henkilön tunnetila muuttuu negatiiviseksi. Tällaisia tunnetiloja ovat mm. suru, pelko Lue lisää…