Apua edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen, lakitoimisto Helsinki

Edunvalvontavaltuutuksella voi turvata omaa tulevaisuuttaan

Edunvalvontavaltuutus on oikeudellinen asiakirja, jonka laatimalla voi varmistaa oman elämänlaadun ja omien arvojen kunnioittamisen tilanteessa, jossa ei enää itse pysty omista asioistaan päättämään tai niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia hyvissä ajoin, sillä laatimishetkellä tulee ymmärtää valtuutuksen merkitys ja sisältö. Jos tekohetkellä on hyvin iäkäs tai on esimerkiksi saanut muistisairausdiagnoosin, on Lue lisää…

Laadi edunvalvontavaltakirja Lakitoimisto Helsinki

Edunvalvontavaltuutuksen muotovaatimukset

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on tullut voimaan 1.11.2007. Kyseinen laki säätelee sen, mitä edunvalvontavaltakirjan tulee sisältää, että se katsotaan päteväksi edunvalvontavaltuutukseksi. Edunvalvontavaltuutuksen vähimmäissisältö Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti. Valtakirjassa tulee olla henkilötiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta sekä mahdollisista vara- ja sijaisvaltuutetuista. Valtakirjasta on käytävä ilmi valtuuttamistarkoitus ja ne asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan Lue lisää…

Lapsella on oikeus elatusapuun

Hoitovapaalle jäämisen vaikutus elatusavun määrään (KKO 2020:60)

Tapaus ja alempien oikeusasteiden ratkaisut Hoitovapaalle jääneen isä E:n neljä lasta olivat käräjäoikeudessa vaatineet, että heidän isänsä tulee velvoittaa suorittamaan heille elatusapua. Elatusavun määrän osalta lasten mielestä heidän isänsä hoitovapaan aikaista elatuskykyä oli arvioitava sen mukaan, mitkä hänen tulonsa olisivat olleet, jos hän olisi ollut töissä. Isä E katsoi, että Lue lisää…

sairastuneen puolesta päättäminen

Läheinen tai laillinen edustaja päättämässä henkilön hoidosta

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslaki) 6.2 §:n mukaan, jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos tästä ei saada selvitystä, Lue lisää…

Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun roolit edunvalvontavaltuutuksessa

Varsinainen valtuutettu ei voi edustaa päämiestään esteellisyystilanteissa. Muun muassa tästä johtuen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 4.1 §:n mukaan valtuuttaja voi nimetä varavaltuutetun. Saman säännöksen nojalla valtuuttaja voi myös nimetä toissijaisen valtuutetun esimerkiksi sen varalta, että varsinainen valtuutettu luopuu tehtävästään. Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun tehtävän välinen eroavaisuus on siis siinä, että varavaltuutettu Lue lisää…