Perintökaaren 10:3:n mukaan henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia normaalimuodossa, saa tehdä sen hätätilatestamenttina suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Hätätilatestamentti tulee katsoa rauenneeksi, jos testamentin tekijällä on esteen lakattua kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus laatia normaalimuotoinen testamentti.

Hätätilatestamentti voidaan laatia ainoastaan sillä hetkellä, kun hätätila vallitsee. Kun testamentintekohetkellä vallinnutta hätätilaa arvioidaan, niin ratkaisevana seikkana on pidettävä testamentintekijän subjektiivista käsitystä siitä, onko hän ollut hädän vallassa. Hätätila on yleensä olemassa, kun henkilö on kuolemansairas tai tapaturman aiheuttamassa hengenvaarallisessa tilassa, eikä esimerkiksi todistajia ehditä hankkia paikalle. Tällaisia hätätilanteita saattaa syntyä muun muassa auto- ja lento-onnettomuuksissa, merihädässä sekä sotatilanteissa. Lisäksi juuri ennen itsemurhaa laadittuja testamentteja voidaan tietyin edellytyksin pitää pätevinä hätätilatestamentteina.

Suullista hätätilatestamenttia tehtäessä on sitä todistavien kahden todistajan asema vielä tärkeämpi kuin kirjallisen testamentin yhteydessä. Todistajien on hyvä tehdä muistiinpanoja, sillä testamentin olemassaolo on heidän muistinsa varassa. Suullisen testamentin todistajia koskevat samat vaatimukset kuin normaalimuotoisen testamentin todistajia.

Testamentintekijä voi poikkeuksellisesti laatia pätevän holografisen hätätilatestamentin kokonaan ilman todistajia. Holografisen testamentin laatimisen edellytykset ovat samat kuin suullisessa hätätilatestamentissa. Holografinen testamentti on kirjoitettava omakätisesti kokonaan ensimmäisestä sanasta viimeiseen. Holografisen testamentin muotovaatimukset täyttyvät tilanteessa, jossa osa jälkisäädöksestä on kirjoitettu koneella ja osa käsin, jos on riidatonta, että testamentin tekijä on itse kirjoittanut molemmat osat.