Kärsimyskorvaus surmansa saaneen läheiselle

Surmansa saaneen läheisen oikeus kärsimyskorvaukseen

Surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet Lue lisää…

Kärsimyksen korvaamisesta loukkaustilanteissa

Vahingonkorvauslain (VahL) nojalla korvattavia vahingon lajeja ovat henkilövahinko, esinevahinko ja kärsimys sekä niin sanottu puhdas varallisuusvahinko. Puhdas varallisuusvahinko on kyseessä silloin, kun vahinko ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Henkilövahingossa epäedullinen muutos ilmenee henkilön terveydentilassa. Kärsimyksestä on kyse silloin, kun henkilön tunnetila muuttuu negatiiviseksi. Tällaisia tunnetiloja ovat mm. suru, pelko Lue lisää…