Perunkirjoitus on verosuunnittelua

Perunkirjoitus

Perukirja on veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten. Lisäksi perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuus- ja osakasluettelo. Perukirjasta ilmenevät perittävän ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä perittävän kuolinpesän osakkaat. Perittävän varat ja velat merkitään ja arvostetaan perukirjaan sellaisina kuin ne olivat perittävän kuolinhetkellä. Samoin toimitaan aviolesken osalta. Perukirjasta ja sen Lue lisää…

Ennakkoperintö ja leski

Ennakkoperintövastike – ennakkoperintöön liittyvä lesken suoja

Jos ensin kuollut puoliso on antanut avioliiton aikana perintökaaren (PK) 6 luvussa tarkoitetun ennakkoperinnön, heikentää lahjoitus lesken asemaa, jos sitä ei oteta huomioon jäämistöosituksessa. Ennakkoperintö on ei-tavanomainen lahja, jonka perittävä on antanut eläessään rintaperilliselleen ja joka on otettava huomioon laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän kuoleman jälkeen perillisen arvomääräistä perintöosaa. Ennakkoperintö (lahja) Lue lisää…

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat oikeudellisia asiakirjoja

Testamentin moitekanteen nostamisesta

Testamentin moite on lähimpien perillisten määräaikaan sidottu ja perintökaaren 13 luvussa säännellyillä perusteilla testamentin saajaa vastaan ajama kanne. Moitekanteen tarkoituksena on testamentin pätevyyden selvittäminen. Kanteen sisältönä tulee olla joko väite siitä, että testamentin syntymisen edellytyksissä on puute tai, että testamenttia rasittaa muotovirhe. Näistä testamentin moiteperusteista olen kirjoittanut edellisessä artikkelissani. Testamentin moitekannetta Lue lisää…

Tuomioistuin päättää testamentin pätevyyden

Testamentin moiteperusteet

Perintökaaren 13:1:n mukaan testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi seuraavissa tilanteissa: 1) testamentintekijä ei ole ollut PK 9:1:n mukaan kelpoinen määräämään jäämistöstään; 2) testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa; 3) testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentintekijän muu sieluntoiminnan häiriö; tai 4) testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti tai Lue lisää…

Testamentti tulee laatia säännösten mukaisesti

Testamentin muotovaatimukset

Muotovaatimukset lisäävät oikeuselämässä selvyyttä ja varmuutta, mutta niillä on myös haitallisia vaikutuksia. Muotovaatimukset hidastavat usein oikeustoimien tekemistä sekä tuottavat epämukavuutta ja mahdollisesti lisäkustannuksia oikeustoimeen osallisille. Muotovaatimukset saattavat myös vähentää toivottujenkin oikeustoimien tekemistä. Testamentin muotovaatimukset ovat suhteellisen tiukat ja niistä säädetään perintökaaressa (PK). Muotovaatimusten tavoitteet Aarnion ja Kankaan mukaan on olemassa Lue lisää…

Testamentti on hyvä perintösuunnittelun väline

Testamentin tulkinnasta

Vuoden 1935 lainvalmistelukunnan ehdotuksessa todetaan testamentin tulkinnasta muun muassa seuraavalla tavalla: ”Nyttemmin on kuitenkin vallitsevana se mielipide, että testamenttia on, mikäli testamentintekijän tarkoitus saadaan selvitetyksi, tämän mukaisesti noudatettava edellytyksin, että testamentti on muotonsa puolesta pätevä. Tulkinta ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että enemmän tai vähemmän irrallisten arvelujen perusteella tehdään suoranaisia Lue lisää…

Lapsen oikeus lakiosaan

Lapsen oikeus perintöön – perillisen lakiosaoikeus

Henkilön kuollessa häneltä jäänyt omaisuus jaetaan lähes poikkeuksetta tasan hänen lastensa kesken, jos henkilö ei ole testamentilla toisin määrännyt. Jos henkilö on testamentannut omaisuutensa kokonaan esimerkiksi jollekin yhteisölle, on hänen lapsillaan pääsääntöisesti kuitenkin oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesta perintöosan arvosta eli puolet siitä arvosta minkä lapsi saisi, Lue lisää…

Laadi testamentti ajoissa

Hätätilatestamentti

Perintökaaren 10:3:n mukaan henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia normaalimuodossa, saa tehdä sen hätätilatestamenttina suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Hätätilatestamentti tulee katsoa rauenneeksi, jos testamentin tekijällä on esteen lakattua kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus laatia Lue lisää…

Restituutioperiaate lesken suojana

On mahdollista, että ositusperusteen syntyhetken ja osituksen välisenä aikana toinen ositustaho pyrkii hukkamaan omaisuutta toisen vahingoksi. Avioliittolain (AL) vastikesäännöksiä tai AL 40a §:ää ei voida soveltaa tällaisiin tilanteisiin. Kyseisenä ajanjaksona tehtyihin omaisuuden määräämistoimiin voidaan kuitenkin puuttua restituutioperiaatteen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että osituslaskelma tehdään ikään kuin hukattu omaisuus olisi yhä Lue lisää…

Dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuus

Perintökaaren (40/1965, PK) 13 luvun 1 §:n mukaan testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi muun muassa, jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö taikka jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa Lue lisää…